LEX ORWELL OCH MITT BREV TILL ÅSA TORSTENSSON.

juni 11, 2008
http://www.tindra66.sprayblog.se/upload/Tindra66%20outside%20da%20house

———- Forwarded message ———-
From: automatsvar@regeringen.se <automatsvar@regeringen.se>
Date: 2008-jun-11 14:00
Subject: FRA lagen proposition 2006/07:63- Rädslan och Tystnadens spiral (till Åsa Torstensson, svar går till tindraannette@gmail.com)
To: registrator@enterprise.ministry.se
Cc: tindraannette@gmail.com

Från: Tindra-Annette Broström

E-postadress: tindraannette@gmail.com

Många av er i riksdagen har fastnat i Rädslans och Tystnadens spiral, ang. FRA lagen proposition 2006/07:63.

*Rädslan har många ögon och kan se underjordiska ting.Och jag är besviken över att Alliansen och Du Åsa Torstensson avvisar integritetsombudsmannens Pär Ströms argumentation.

Jag känner en stor skepticism till det lagförslag Du som statsråd och andra regering/riksdagskollegor kommer att rösta om den 17 juni. Och det verkar som om ni överskattar tron på den prediktiva analysens förträfflighet. Det att kunna ringa in och fånga terrorister och andra evil-doers. Varje ord, varje text eller meddelande är alltid vidöppet för tolkning.

Kardinal Richelieu uttryckte sig ungefär så här. Ge mig ett papper med sex meningar skrivna av en omvittnat hederlig person och jag skall se till att få honom hängd. De som skall bearbeta och analysera den insamlade informationen kan förledas att tro att det som är synligt eller avlyssnat är oförvanskat data. Och det handlar även om underättelseskråets professionella integritet.

Om Lex Orwell FRA Prop. 2006/07:63 handlar om Demokratins självförsvar och möjlighet att ibland använda odemokratiska metoder för att skydda sig mot yttre och inre hot/fiender. Då ankommer det på er betrodda och våra folkvalda. Ni måste se till att finnas möjlighet till transparens för dem som arbetar inom underrättelseväsendet. De behöver förstärkta verktyg att påtala oegentligheter eller att det skett en ändamålsglidning.

Sekretess får inte vara en anledning till att dölja underättelseväsendets misstag. De ska inte som professionella aktörer riskera att bli bestraffade. Jag talar om möjligheten till accountability, redovisningsansvar.

Det brister betänkligt i den förmågan inom många sfärer inom det offentliga och politiska. Och i synnerhet inom underättelseverksamheten.

FUN Försvarets underättelsenämd är till sin skepnad inte det vässade instrument som då behövs för denna typ av genomskinlighet och kraftigt förbättrade möjligheter till insyn och kontroll. De som skall sovra i bruset kommer möjligen och troligen att hitta det den vill hitta genom övertolkningar av den samlade informationen. Och jag tror den nya lagstiftningen endast ger en illusion av säkerhet.

Sociogramkartläggningen gör att om någon hyser agg till dig och vill misstänkliggöra så kan man ju organisera så att redan kända brottslingar eller misstänkta skickar mail till den de vill kompromettera, och denne person besvarar mail-kontakt i god tro hamnar denne i misstankeregistret. Personen befinner sig då i en sfär som kallas ”guilty by association”.

Jag tror inte att Ni/Du vill gå så långt som att statens kontrollanter ska har rätt att godtyckligt öppna dina brev för att de misstänker att du kanske i framtiden kan komma att begå en brottslig handling. Det blir verklighet 1 januari, 2009 om Riksdagen antar FRA lagen som vi motvallare kallar Lex Orwell

Och att som Statsminister Fredrik Reinfeldt hävdade idag i morgonens partiledardebatt att FRA-lagstiftningen är ett led Svensk Säkerhetspolitik blir en chimär. Det handlar i klartext om den politiska inramningen, som är kriget mot terrorism. Samt om de samarbetsavtal som ingåtts med Department of Defence och andra intressenter då det gäller det nätverksbaserade försvaret via utrikesnämnden och utrikesdepartementet. Och går det verkligen att särskilja det som Ni väljer kalla yttre och inre hot i denna värld av osäkerhet?

Internetbaserad kommunikation samt teletrafik, google-sökningar och chatt går via olika inhemska och utländska noder. Det går alltså inte att avgöra om det är inhemsk trådbunden trafik. Och viss nationell tele/Internetutrustning är placerad utomlands av tekniska skäl.

Jag uppmanar dig därför att rösta nej till Lagförslaget/Proposition 2006/07:63 eller att ni bordlägger frågan ytterligare en tid så att den får beredas vidare.

Och det politiskt korrekta i nutiden är inte alltid det riktiga förhållningssättet i framtiden.

Med Vänlig Hälsning
Tindra-Annette Broström, Sunne Värmland

(*Miguel de Cervantes Don Quijote)


HAR FÖRÄNDRINGAR ETT PRIS OCH VAD KOSTAR DET I SÅ FALL?

augusti 29, 2007

Publicerad i min moderblogg i januari 2007

Jag lyfter på min tankehatt och sätter på mig en ny. Vilken färg den skall få det vet jag inte. Ännu! Jag tror den blir svart.

Våra nya regering hammrar omsorgsfullt in begrepp och föreställningar om utanförskap. Några figuranter gör tafatta ansatser till ”ageranden” om hur man skall kunna bryta denna olägenhet. Handlingarna skall givetvis någon annan utföra.När dagens professionella aktörer och debattörer väljer att tala om utanförskap, förändring och tillväxt så betyder dessa ord inte något om man inte sätter dom i ett sammanhang!

Ingen av de aktörer som jag hör nämna begreppen verkar ha en aning om hur det är att leva i den verklighet ,den ”sociala konstruktionen” som de väljer att kalla utanförskap.

Inte heller väljer intervjuare att ställa stringenta och utforskande frågor om varför informanten tror det skulle bli bättre med just sin modell eller sitt partis förslag till lösning. Och att informanten skulle redovisa de negativa konsekvenserna av sina beslut kan vi medborgare glömma.

Närvaron av förståelse och uppriktighet lyser alltså med sin frånvaro.

Jag uppfattar att det kan vara så att förändring/utveckling eller reformering är en framåtriktad skeende som ständigt pågår. En immanent rörelse, dvs. ett inneboende skeende som ligger i förändringsbegreppets natur.  En företelse som vi inte kan tala om så ytligt, som en del aktörer väljer att göra.

Alla som har arbetat eller arbetar med ovanståeende begrepp vet hur slitsamt och ont det gör innan man når fastställt resultat. ett s.k.genombrott. Förändringen är till sin natur oftast smärtsam men gör gott då man förstår vad som hänt .

För att en förändring utveckling eller tillväxt skall komma tilll stånd krävs det att vi inlemmar nya tankememer och använder oss av synvändor (samreflekterande med andra och med andra utgångspunkter än den vi tidigare hade). Vi måste börja komma ifrån vårt förgivettagande och gå i motpartens skor för en tid.

Jag häpnar varje gång jag som åskådare bänkat mig framför morgonsoffan och tittar på när ”proffstyckarna från ”tänktankar” uttrycker sina protosanningar. Det känns som de är fastlåsta i tankemönster och väljer att medvetet inte lyssna till vad de andra inbjudna gästerna faktiskt säger.

Man kan likna det vid att ”tänkaren i tanken” talar genom att hon eller han sjunger sin sång eller spelar sin skiva. Men i min värld har den hakat upp sig. Inom förhörsmetodiken skulle aktörernas upprepande kallas för ”hammarmodellen” en sorts förhörsteknink

Dvs. man hammrar in ett budskap och hoppas på att åhöraren tror på det som sägs. Den som är satt i utanförskapet förblir en ”nyttig idiot” och budbärarens motiv till att hålla sig fast vid sitt förgivettagande.

Samhället är på väg att transformeras det tror jag det flesta är överens om. Men hur mycket skall den här förändringen få kosta. Det är därför jag vågar fråga.

Har tillväxten och utveckling ett pris och hur och vad mycket kostar det i så fall.

I Innerlighet och fortsätt må bra
önskar Tindra-Annette

Margaretha Osju Fanclub

Gå till Margretha Osju här.