SJÄLVMORDSTRAUMAN I SVENSKA HÄKTEN FORTSÄTTER!

maj 14, 2008
tindra66
uppdaterad med foto 20091012
Nu har ett antal människor valt att ta sitt liv då de varit i kriminalvårdens regi. Nu sist i polisens arrestlokaler i Sollentuna. Och jag har skrivit tidigare att Lars Nylén Generaldirektör för Kriminalvården måste inse sin delaktighet i de faktiska omständigheter som föranlett dessa trauman. 

Det är något som fundamentalt brister när självmord bland häktade sker med så jämna intervall. Och om det fortsätter, kan det säkerligen leda till turbulens inne på de olika anstalterna. Om inte kriminalvården och politiker med ämnet rättsvård på agendan tar upp problematiken med självmordsnära arresterade/häktade. Samt borrar i problematiken med den inhumana människosyn som råder bland viss personal inne på fängelser och häkten.  Ja då blir kanske konsekvenserna av samhällskyddet värre de har önskat sig.

2006 var häktet i Karlstad ett av de häkten där det föreskrevs mest lugnande enligt läkemedelsstatistiken. Och det visar med tydlighet att rutiner och utbildning inte är så verkningsfullt som man kanske skulle önska. Rättssäkerheten måste förstärkas. Och jag anser att personalen noggrant måste övervakas. Och inspektioner måste ske oftare så att det inte bryts mot de etiska koder som reglemente föreskriver.

Att ha självmordsnära klienter på häkten kräver erfaren och högt motiverad personal. För det är oerhört provocerande och mentalt krävande att möta självmordsnära individer. Det är säkerligen så att en intagens utageranden eller hot om självmord bagatelliseras emellanåt. Har personalen ingen livserfarenhet eller rutin att handskas med denna typ av problematik, då är det stor risk att personal drar sig undan av den orsaken. För det är i sådana situationer man som människa konfronteras med egna rädslor kring liv och död. Och ibland kan det vara mycket obehagligt

En av de största riskfaktorerna för att en individ ska begå självmord är om han/hon befinner sig i en miljö där man som person upplever sin livssituation outhärdlig. Att man känner sig övergiven och ensam. En annan faktor som bidrar är om klienten därtill upplever att han/hon får ett fientligt bemötande i kombination med stark känsla av utanförskap.

Ytterligare en markör som kan påverka en människa att vilja ta sitt liv, är om den intagne upplever stark förnedring, skuld eller skam. Då blir livssituationen för en intagen olidlig. Kriminalvården och dess ledarskap anser jag har stor skuld för de inträffade självmorden, och Lars Nylén bär det yttersta ansvaret. Nu gäller det att inte späda på aggression och frustrationsspiralen.

Annonser